Tiltak på grunn av Coronavirus

Oppdaterte retningslinjer for Karismakirken 
Oppdatert 23.april 2020 kl 14:00

(for english, scroll down)

På grunn av tiltakene mot sprednind av Koronaviruset sendes gudstjenester på Livestream og FB, med lovsang, forkynnelse, kollekt og informasjon. Følg oss fra Karisma.no kl 12:00
Alle andre planlagte arrangement og møter er inntil videre avlyst.

Vi ønsker ikke å gripes av frykt eller bidra til økt bekymring, men vil heller ikke risikere liv og helse på grunn av uaktsomhet. La oss handle utfra kjærlighet og vise solidaritet og omtanke for dem som befinner seg i noen av risikogruppene. «La alt dere gjør, skje i kjærlighet» 1.Kor 16:14.

Det er nå vi kan handle kollektivt, og sammen bidra til at smitten bremser opp og ikke brer seg ukontrollert i samfunnet. Ved å ta en felles dugnad sammen med samfunnet ellers – næringslivet, kommunen og helsemyndighetene, kan vi være med å bidra til redusert smittespredning.
Da er det viktig at vi løfter i flokk.

DIREKTESENDT GUDSTJENESTE
hver Søndag kl 12:00 på Livestream/Vimeo og Facebook 

Digitalt  Årsmøte tirsdag 12. mai kl 19:00 - info blir sendt ut til alle medlemmer. 

Trenger du forbønn eller noen å snakke med?

Kilder der du kan finne mer informasjon:

Folkehelseinstituttet - https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
Helsenorge - https://helsenorge.no/
Stavanger Kommune - https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/

Med vennlig hilsen
Lederråd og styre i Karismakirken

__________________________________________

Updated guidelines for Karismakirken regarding the ongoing virus outbreak
Updated April 23rd, 2020 at 2:00 pm

Due to the ongoing infection situation with the coronavirus / covid-19, the leadership has come to new, preliminary conclusions and actions with effect from this weekend.

We do not want to be gripped by fear or contribute to growing concern, but we neither want to risk life and health due to negligence. Let's act on the basis of love and show solidarity and consideration for those who are in some of the risk groups. “Let all that you do be done with love.” 1 Corinthians 16:14.

It is now that we can act collectively, and together help prevent the infection from furhter spreading uncontrollably in society. By acting together with the rest of the community – like the business sector, the local and national authorities, health authorities, we can help to reduce the spread of infection.
Then it is important that we do this together.

The Sunday Service at 12:00 on Sundays will be carried out as a Livestream broadcast, with worship, preaching, offering and information. Feel free to follow us here - https://livestream.com/karismakirken.  All other planned activities (for now) are cancelled.

Do you need someone to pray for you, or need someone to talk to:

Sources for more information:

Folkehelseinstituttet - https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
Helsenorge - https://helsenorge.no/
Stavanger Kommune - https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/
 

Best regards
The leadership in Karismakirken

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone