Vår visjon og åndelige identitet

Karismakirkens visjon

Vi tror Herren har kalt oss til å se mennesker leve Jesussentrert, bibelbasert og menneskefokusert! Hovedstrømmen i vår visjon er å være en menighet som forkynner Guds ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet, og kommer inn i Guds plan med sine liv.

Verdier og kultur:

  • T r o v e r d i g
  • U t f o r d r e n d e
  • N æ r
  •  I n k l u d e r e n d e
  • S j e n e r ø s

 

Vår åndelige identitet og"DNA"

Enhver kirke som er født av Gud bærer med seg et uttrykk for Guds hjerte og egenskaper. Ingen har alt, men alle bærer noe som er inngitt av ham. Dette forvalter vi og formidler vi til andre troende og til verden med ydmykhet og med en ånd av tjenerskap, hvor vi også er åpne for hva andre bærer på (Efes 3:18).

De spesielle åndelige betoningene som vi som kirke har er det vi kallet vårt DNA – fem sentrale punkter som på ulike måter gjenspeiler vår visjonen, preger oss i oppdrag og identitet:

  1. Evangeliet

Vi står opp for og forkynner det fulle evangeliet og de klassiske verdiene som kristen har forkynt til alle tider. Kjernen i evangeliet er Jesu død og oppstandelse. Dette budskapet tas imot i tro og formidler Guds kraft til frelse – gjenopprettelse på alle livets områder: Ånd, sjel og kropp. Budskapet i evangeliet kommuniseres gjennom ord og handling og etterfølges av tegn og under.

Evangeliet, den klasssiske kristne troen er under stadige angrep. Vårt oppdrag er derfor også å forsvare evangeliet, å nøye holle oss til Skriften i tider av liberalisering, overbevist om at Ordet er inspirert av Gud. Vi har et oppdrag til å stå for sannheten og forsvare troen mot enhver ideologi, filosofi, religion eller samfunnstrend som stiller spørsmålstegn ved det.

Ifølge Paulus er evangeliet Guds kraft til frelse, først for jøde, siden hedninger (i betydning alle andre folkeslag). Israel har en sentral plass i Guds frelsesplan. Å stå opp for det fulle evangeliet innebærer også å stå opp og omfavne Guds hjerte for Israel. Gud har ikke forkastet sitt eiendomsfolk.

  1. Tro

Vi har et tydelig kall til å undervise, forkynne og praktisere tro. Den rettferdige skal leve ved tro, og alt er mulig for den som tror.

Trosundervisningen er mer enn å holde spesielle dogmer eller viktige prinsipper for sant. Det betoner at Guds løfte gjelder i dag, og skaper en ånd av tro som overvinner verden, kaster fjell i havet og forventer seier i motstand og vanskeligheter, som alle troende møter. Trosundervisningens hensikt er også å hjelpe mennesket til å leve i personlig relasjon til Jesus, formes til Kristuslikhet og leve et overnaturlig liv i Den Hellige Ånd.

  1. Ånden

Karismakirken er preget av Åndens liv, frukt og gaver. Det er plass til tilbedelse og bønn, der Guds ånd stadig får rom til å betjene, styrke trøste og løfte den troende.

Vi tror at det overnaturlige livet i Den Hellige Ånd og Åndens manifestasjoner gjennom tegn og under finnes tilgjengelig for hver troende i dag, og at Ånden vil utruste oss med kraft til å være vitner til jordens ender. Han vil hjelpe enhver troende å finne og utvikle sine gaver, og finne sin plass i den lokale menigheten.

Den Hellige Ånd leder og virker i forsamlingen, lokalt og globalt, og kaller tjenestegaver til å betjene og utruste sitt folk til å bygge opp kroppen til å utføre sitt oppdrag.

  1. Misjon

Misjonsbefalingen er sentral i vår kirkefamilie – i alt fra å nå vårt eget hjemsted og region, vårt land og videre til jordens ender, i samsvar med Guds ledelse. Kirken og enhver troende er kalt til å be for, gi til og gå ut i misjon, samt å sende dem ut. Menigheten er også et ansvar for å mobilisere økonomisk støtte og understøtte med forbønn og praktisk hjelp.

Misjonsbefalingen handler om evangelisering, disippeltrening, ledertrening, bibelundervisning og menighetsplanting, men også om sosialt og humanitært arbeide, både lokalt og internasjonalt.

  1. Enhet

Vårt kall til enhet gir seg uttrykk i fellesskap – ført og fremst til å bygge Karismakirken, deretter i våre nettverk, og videre ut i Kristi kropp. Vi står i en trygghet på vår egen identitet og kall, og ut fra dette har vi en inkluderende og sjenerøs innstilling til alle kristne.

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone